Az áru visszavétele és cseréje

AZ ÁRU CSERÉJE ÉS VISSZAKÜLDÉSE

Lépjen kapcsolatba velünk e-mailen vagy telefonon keresztül.
A reklamációra vagy cserére szánt
termékért elküldjük a futárszolgálatunkat.

 

*AZ ÁRU CSERÉJE*

Szükség esetén a sértetlen és nem használt terméket kicseréljük más méretre. Elég, ha az árut ajánlott postával (nem utánvéttel) elküldi a címünkre, a kitöltött  űrlappal együtt (A nyomtatvány itt tölthető le). Az ismételt szállítási költség összege 1500 Ft.

REKLAMÁCIÓS SZABÁLYZAT

Internetes üzlet www.aggr.hu

I. Általános rendelkezések

1.1. Ez a reklamációs szabályzat a 40/1964 törvény alapján lett kiadva. A módosított Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) 250/2007 törvény (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi törvény), a 102/204 sz. a fogyasztóknak az áruk értékesítése alapján történő védelmére vonatkozó védelemről, valamint a módosított 22/2004 törvény az e-kereskedelemről.

1.2 Az eladó a HANDELSBANKEN s.r.o, Radlinského 295/1, Žilina 010 01, E-mail: info@aggr.hu Tel.: +36 70 350 40 86

  (a továbbiakban "Eladó").

1.3 A panaszkezelési szabályzat szabályozza a vásárló - fogyasztó számára az áruval kapcsolatos jogok és az eladóval kötött távértékesítési szerződés értelmében az eladó e-shopján keresztül történő jogát és kötelezettségeit - www.aggr.hu

1.4 A vevő minden olyan személy (fizikai vagy jogi), aki kitöltötte és elküldte a megrendelést az eladó weboldalán keresztül, kapott egy e-mailes megerősítést és kifizette a vételárat. A vevő szintén minden olyan személy, aki a megrendelést telefonon vagy e-mailben küldte el. Ez a panasztételi eljárás szabályozza a fogyasztó és az eladó közötti jogviszonyokat. Az eladó és a vevő, azaz jogi személy vagy egyéni vállalkozó közötti hibákért való felelősség gyakorlásából eredő jogviszonyokra az č. 513/1991 Zb. Kereskedelmi törvénykönyv módosított formájában vonatkozik.

1.5 Fogyasztónak minősül minden olyan vevő, aki a jelen VOP szerint a szerződés megkötésekor üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

II.Hivatkozások

2 Ez a reklamációs szabályzat az eladó internetes áruházában közzétett általános üzleti feltételek részét képezi.

III. Az eladó felelőssége a termékek (áruk és szolgáltatások) hibáival kapcsolatban

3.1. Az eladó köteles az árucikket a megkötött szerződés szerint, azaz  a szükséges minőségben, mennyiségben és hibák nélkül átadni.

3.2 Az eladó felelős a hibákért, amelyek a vevő által történt áru átvétele előtt jöttek létre. Az eladó felelős a hibákért, amelyek a jótállás lejárata előtt jöttek létre, kivételt képeznek a használt áruk. A hibákat a vevőnek indokolatlan késedelem nélkül az eladónál kell reklamálnia.

3.3 A vásárlónak jogában áll megtekintenie a terméket, mielőtt megvenné.

3.4 Az eladó nem vállal felelősséget az alábbi hibákért:

- a termék olyan használata, amely ellentétes a termék jellegével,

- a termékkel kapcsolatos jogosulatlan vagy illetéktelen beavatkozás,

- a termék szennyezése idegen anyaggal vagy folyadékkal,

- elkerülhetetlen esemény (természeti katasztrófák stb.),

- a termék tárolása vagy használata poros, kémiailag agresszív vagy más módon nem megfelelő környezetben,

- a termék helytelen használata által okozott hibák

3.5. Ha az eladó a megrendelt termékhez egy ajándék árut kínál, a vásárlónak jogában áll elfogadni vagy elutsítani a kínált terméket. Az adásvételi szerződés tartalmazni fog egy ajándékozási szerződést is, amelynek tárgya az ajándék áru átadása lesz. Azonban ez az ajándék termék nem értékesített áru, így az eladó nem vállal felelősséget az esetleges hibákért.

3.6 Ha az eladó tisztában van az ajándék termék esetleges hibájával, köteles a vevőt erről értesíteni. Abban az esetben ha az ajándék termék hibás, és erről az eladó nem értesítette a vevőt, akkor a vevő jogosult az ajándék termék visszaküldésére, anélkül hogy új ajándék terméket igényelhetne. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, akkor az ajándékozási szerződés is érvényét veszti, amely a vételi szerződés részét képezi, ezáltal a vevő köteles az eladónak visszaadni mindazt, amit a szerződés alapján kapott, beleértve az ajándékba kapott terméket is.

IV. Jótállási idő

4.1 A jótállás időtartama 24 hónap. A használt termékre vonatkozó jótállás ideje 12 hónap. A jótállási időszak a termék vevő által történő átvételétől kezdődik. Ha a megvásárolt tételt az eladótól más vállalkozó akarja értékesíteni , akkor a jótállási idő az értékesítés megkezdésétől kezdődik, feltéve ha a megrendelő az átvételétől számított három héten belül megrendelte az üzembe helyezést, és megfelelő időben biztosította az ehez szükséges együttműködést.

4.2. Ha a vevő nem fogyasztó, akkor a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően jár el, és a jótállási időszak 1 év. A jótállási időszak az áru átvételének napjától kezdődik, függetlenül attól hogy a terméket a futárszolgálattól vagy egyenesen az eladótól veszi át.

4.3 A jótállás időtartama nem tartalmazza a termék esetleges javításának időtartamát. Az eladó köteles megadni a vevőnek a termék javításához való jogot, valamint a javítás időtartamát.

4.4 Ha az eredeti termék új termékre való kicserélésére kerül sor, a jótállási idő az új tétel átvételétől kezdődik.

4.5. Ha egy termék részének cseréjére kerül sor, akkor a jótállási idő az új rész átvételétől kezdve újra kezdődik.

4.6 A jótállásii időszakra vonatkozó hibákért való felelősség érvényét veszti, ha azokat a jótállási határidőn belül nem alkalmazták.

V. A károkért való felelősség menete (reklamáció)

5.1 A vevő jogosult a követelés benyújtásával a hibákért felelősségre vonni az alábbi címen: Handelsbanken s.r.o., Mosonmagyaróvár 1 posta, Erkel Ferenc utca 3, 9201 Mosonmagyaróvár, E-mail: info@aggr.hu Telefon: +36 70 350 40 86

A reklamációnál a vevő köteles a jótállási levelet, vagy a vételár kifizetését igazoló dokumentumot felmutatni. A reklamációnál a vevőnek fel kell tüntetnie a termék hibáját, és hogy hogyan jelenik meg a használat során.

5.1.1 Abban az esetben, ha a vevő nem személyesen reklamálja az árut, azt javasoljuk, hogy az árut a hiba részletes leírásával együtt küldje el, csatolva az áruvásárlással kapcsolatos bizonylatot (például fizetési igazolást, számlát, jótállási levél), mégpedig a reklamáció folyamatának a gyorsabb lebonyolítása miatt.

5.1.2 Javasoljuk, hogy az árut az ajánlott csomag formájában küldje el. Kérjük ne küldje a csomagot utánvéttel, mivel azt nem áll módunkban átvenni.

5.1.3 Az eladó kijelöl egy felelős személyt, aki jogosult a reklamációk fogadására és kezelésére.

5.2 A reklamált termék átvétele után az eladó azonnal kiállít egy bizonylatot a vevő részére; ha valamilyen oknál kifolyólag ez nem történik meg akkor legkésőbb a reklamáció leboynolításának végeztével.

5.3 Az eladó köteles a reklamációs igényt azonnal feldolgozni, összetett esetben a kereset benyújtásának napjától számított 3 napon belül. A reklamációs folyamat nem lehet hosszabb, mint a követelés benyújtásától számított 30 nap. A 30 napos határidő letelte után a vevőnek joga van elállni az adásvételi szerződéstől, és az eladó köteles megtéríteni az áru teljes árát, vagy jogában áll a régi árut új árura cserélni.

5.4 Ha a fogyasztó a vásárlás első 12 hónapjában a termékre vonatkozó reklamációs jogot alkalmazta, az eladó csak a szakértői megítélés alapján utasíthatja el a követelést; a szakmai megítélés eredményétől függetlenül az eladó nem követelheti a fogyasztótól a szakmai megítélés költségeit vagy a szakmai megítéléshez kapcsolódó egyéb költségeket. Az eladó köteles a reklamáció lezárásának napjától számított 14 napon belül átadni a reklamáció elutasítását igazoló szakmai megítélést a fogyasztó számára.

5.5 Ha a fogyasztó 12 hónappal a vásárlás után élt a reklamációs jogával és ezt az eladó elutasította, akkor a reklamáció elutasítását végző személy köteles a reklamációnál feltüntetni  a szakmai megítélést végző személy címét amelyre a fogyasztó  elküldheti a terméket. A szakmai megítélés költségeit teljes mértékben az eladó állja, függetlenül a szakmai megítélés végeredményétől. Ha a fogyasztó a szakmai megítélés alapján bebizonyítja, hogy a termék hibája az eladó hibájából ered, akkor újra igénybe veheti a reklamációs jogát. Az eladó köteles az új reklamáció napjától számított 14 napon belül kifizetnie a fogyasztónak a szakértői értékelés költségeit. Az új reklamációt az eladó nem tagdhatja meg.

5.6 A fogyasztónak jogában áll a keletkezett költségek térítését kérvényzni (különösen a postaköltséget ami a reklamáció alatt keletkezett), amelyek az áru reklamációjával kapcsolatban felmerültek.

5.7 A szakmai megítélés megalapozottsága az 5.4. cikk alapján:

A szakértői megítélésnek tartalmaznia kell:

a) a szakmai megítélést végző személy adatait,

b) a vizsgált termék pontos azonosítását,

c) a termék állapotának leírását,

d) az értékelés eredményét,

e) a szakmai megítélés időpontját.

5.7 A reklamáció folyamatáról az eladó köteles tájékoztatni a fogyasztót megfelelő és ellenőrizhető formában (írásban) legkésőbb a reklamáció benyújtását követő 30 napon belül. Az eladó köteles írásbeli dokumentumot kiadni, legkésőbb a reklamáció benyújtásának napjától számított 30 napon belül.

5.8 A reklamációs folyamat végét a reklamáció elintézése jelenti. A reklamáció elintézése alatt az alábbiak értendőek: a termék hibájának kijavítása, a termék kicserélése, a termék vételárának visszaküldése, a termék árrészének viszzafizetése, a reklamáció írásos indoklással ellátott elutasítása.

5.9 A reklamált terméket az eladó köteles ugyanazon a módon kézbesíteni a vevőnek, mint ahogyan a vevő által benyújtott követelés történt. A szállítási mód megváltoztatása csak a vevő beleegyezésével lehetséges.

VI. A vevő jogainak gyakorlása a hibákért való felelősséggel kapcsolatban

6.1 Eltávolítható  hiba esetén a vevő jogosult, hogy díjmentes, időben és megfelelő módon eltávolítsák a termék hibáját. Az eladó köteles késedelem nélkül eltávolítani a hibát. A hiba eltávolítása helyett a vevő kérheti az áru cseréjét, vagy ha a hiba csak a termék egy részét érinti, a hibás rész kicserélését, de csak abban az esetben ha az eladónak ezzel nem keletkeznek aránytalan költségei. A hiba eltávolítása helyett az eladó kicserélheti az adott terméket, de csk abban az esetben ha a vevőnek ezzel nem okoz nehézségeket.

6.2 A termék olyan hibája esetén, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely megakadályozza, hogy megfelelően használják, a vevőnek joga van kicserélni a terméket vagy elállni az adásvételi szerződéstől. Ugyanazok a jogok vonatkoznak a vevőre, ha a terméknek eltávolítható hibái vannak, de a vevő a javítást követően nem tudja megfelelően használni a terméket.

6.3 Ha a termék használt vagy alacsonabb áron kerül értékesítésére és olyan hibája van amiért az eladó a felelős, a vevőnek joga van a termék cseréje helyett ésszerű engedményhez.

VII. Záró rendelkezések

7.1 A reklamációs szabályzat érvényes és hatályos az online áruházban való közzétételétől, amely 2017. Október 1-én lépett életbe.

7.2 Az eladó fenntartja a jogot, hogy módosítsa ezt a reklamációs szabályzatot. A reklamációs szabály változása esetén az eladó köteles írásban megjelentetni az internetes áruházban.

 

Žilina 2.1.2017

Back to Top